ALLMÄNNA VILLKOR – KONSUMENT, Enable Energy Sve AB
Upprättade den 1Juni 2023.


1 INLEDNING
1.1 Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller kund (”Kunden”) som i
egenskap av konsument köpt solcellsanläggning och installation av
solcellsanläggning (”Solcellsinstallationen”) till sin fastighet
(”Fastigheten”) eller installation av styrsystem (”EMS”) (”Stödtjänsten”)
från Solcellsproffsen, en del av Enable Energy Sve AB, org.nr 556937-
0801 (”Leverantören”). Vid köp av Stödtjänsten kommer EMS att anslutas
till Kundens befintliga solcellsanläggning (”Resursen”).
Solcellsinstallationen och Stödtjänsten benämns nedan gemensamt
”Tjänsten”.
1.2 Efter att Tjänsten har slutförts åtar sig Leverantören att ansvara för drift
och funktion i enlighet med de Allmänna Villkoren.
1.3 De Allmänna Villkoren är tillämpliga från och med ovan angivet datum och
ersätter tidigare av Leverantören publicerade allmänna villkor. De
Allmänna Villkoren ska, tillsammans med Leverantörens offert (”Offerten”),
utgöra avtalet mellan Leverantören och Kunden (”Avtalet”).
1.4 Inget i de Allmänna Villkoren ska inskränka de rättigheter som Kunden kan
ha under tvingande konsumenträttslig lagstiftning.

2 AVTALETS INGÅENDE
2.1 Avtalet har ingåtts då Kunden har undertecknat Offerten.
2.2 Kunden har möjlighet att ångra det ingångna avtalet under vissa
förutsättningar som anges i avsnitt 12 nedan.

3 INSTALLATION
3.1 Leverantören och Kunden ska komma överens om tid för utförande av en
fast installation av Tjänsten.
3.2 Om utförande av Tjänsten inte kan ske på överenskommen tid på grund av
omständigheter som Leverantören ansvarar för, ska Leverantören meddela
Kunden om detta och tillsammans med Kunden bestämma ny tidpunkt för
utförande av Tjänsten.
3.3 Om Tjänsten inte kan utföras på avtalad tid på grund av omständigheter
som Kunden ansvarar för, är Kunden ansvarig för samtliga förseningar och
för de kostnader som därigenom uppstår för Leverantören.
3.4 Solcellsinstallationen är slutförd när anläggningen är funktionstestad och
godkänd.

4 BETALNINGSVILLKOR
4.1 Har Kunden valt att betala mot faktura skall den betalas inom 10 dagar
efter dess att fakturan har ställts ut. Leverantören har rätt att ställa ut
fakturan i enlighet med den betalplan som anges i Offerten.
4.2 Om betalning inte sker inom föreskriven tid har Leverantören rätt till
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna
förfallodagen. Leverantören har även rätt till ersättning för skriftlig
betalningspåminnelse, inkassokostnader och avgift till Kronofogde-
myndigheten.
4.3 Om Kunden inte uppfyller nödvändiga krav gällande grönt avdrag har
Leverantören rätt att fakturera Kunden motsvarande kostnad.
4.4 Om Skatteverket nekar utbetalning av ROT-avdrag har Leverantören rätt
att fakturera Kunden motsvarande kostnad.
4.5 Om Kunden inte betalar inom föreskriven tid trots påminnelse och skälig
tilläggstid har Leverantören rätt att häva Avtalet, stänga av eventuell Tjänst
samt kräva skadestånd av Kunden.

5 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDEN
5.1 Leverantören ansvarar för att påbörja felavhjälpande åtgärder inom tio (10)
arbetsdagar efter att Kundens anmälan har bekräftats av Leverantören
genom kontakt med Kunden via email eller telefon. Åtgärdande av fel
bekostas av Leverantören vid garantiärende. Om garantin inte gäller ska
felavhjälpandet bekostas av Kunden. Fel som beror på felaktigt
handhavande ska bekostas av Kunden (detta inkluderar fel på det lokala
nätverket och internetuppkopplingen).

6 KUNDENS ÅTAGANDEN
6.1 Kunden garanterar att Solcellsinstallationen godkänts av samtliga lagfarna
ägare till Fastigheten. Kunden är vidare ansvarig för att nödvändiga
tillstånd och samtycken föreligger för Solcellsinstallationen på Fastigheten.
6.2 Kunden är skyldig att förse Leverantören med alla nödvändiga uppgifter
som krävs för att Leverantören ska kunna utföra för- och färdiganmälan
hos nätbolaget. Kunden är vidare ansvarig för riktigheten av de uppgifter
som lämnats.
6.3 Kunden ansvarar för att upprätthålla en primär fungerande
internetuppkoppling.
6.4 Kunden ansvarar för eventuella kostnader som uppstår på grund av att
Kunden inte fullgjort sina åtaganden och skyldigheter enligt detta avsnitt 6 .
6.5 Om Kunden inte fullgör sina skyldigheter enligt Avtalet har Leverantören
rätt att senarelägga utförandet av Tjänsten.
6.6 Om Kunden inte åtgärdar påpekade brister trots påminnelse och skälig
tilläggstid har Leverantören rätt att häva Avtalet och kräva skadestånd av
Kunden.

7 3-PARTS ÅTAGANDE (GÄLLER ENBART STÖDTJÄNSTEN)
7.1 3-part ansvarar för drift av EMS som maximerar det värde som genereras
av Resursen genom energiprisarbitrage, effekttoppskapning, dynamisk
effektstyrning, lokala flexibilitetsmarknader och frekvensreglering (aFRR,
FCR-N, FCR-D upp, FCR-D ned, FFR). 3-part väljer genom EMS de
driftlägen av Resursen som 3-part vid var tidpunkt finner mest lämpliga
med hänsyn till maximering av Resursen.

8 GARANTIER
8.1 De garantier som gäller för Tjänsten följer av Offerten.
9 ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
9.1 Leverantören ansvarar inte för förändringar i hård/mjukvara/installation
som utförts av Kunden eller 3-part och som förändrar Tjänstens
funktionalitet. Sådana förändringar ingår inte i garantiåtagandet.
9.2 Angivna uppgifter beträffande årlig produktion, besparing samt
återbetalningstid skall betraktas som uppskattningar baserade på givna
uppgifter och är ingen garanti på framtida utfall. Variationer från år till år
kommer att förekomma.

10 FÖRSENINGAR
10.1 Leverantören är i dröjsmål om utförandet av Tjänsten inte har påbörjats vid
den tidpunkt som Leverantören och Kunden kommit överens om och detta
inte beror på Kunden eller något förhållande på dennes sida eller detta
beror på någon omständighet som Leverantören inte råder över och som
inte obetydligt påverkar möjligheten eller kostnaden för att utföra
installationen. En sådan omständighet kan exempelvis, men inte
uteslutande, handla om:
a) att tillstånd krävs, men ej har erhållits från rättighetshavare
eller myndighet,
b) att särskilda med viss årstid sammanhängande
omständigheter föreligger, såsom exempelvis ogynnsamt
väder, eller
c) att det föreligger en omständighet som Leverantören inte
kunnat förutse.

10.2 Om Leverantören är i dröjsmål har Kunden rätt att hålla inne betalningen
enligt Leverantörens betalningsvillkor som framgår av kundens offert. Om
det under en längre tid föreligger ett hinder som inte kan övervinnas eller
om fullgörelse kräver en orimlig uppoffring från Leverantören med hänsyn
till Kundens intresse av fullgörelse av avtalet är Leverantören inte skyldig
att fullgöra Avtalet.

11 FORCE MAJEURE
11.1 Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda,
miljökatastrof, allvarlig smittspridning, beslag, handels- och
valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel,
allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft, fel i eller
försening av leveranser från underleverantörer eller annan omständighet
som part inte råder över och som förhindrar Leverantören att fullgöra sina
avtalsenliga skyldigheter befriar Leverantören från fullgörelse av dess
skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten
inte heller kan bedrivas under tillfredställande förhållanden. Kunden skall
omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan
föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

12 ÅNGERRÄTT
12.1 För avtal om köp som ingås på distans via Leverantörens hemsida eller i
övrigt gäller ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför
affärslokal (”Distansavtalslagen”).
12.2 I enlighet med Distansavtalslagen har Kunden rätt att ångra sitt köp genom
att kontakta Leverantören inom fjorton (14) kalenderdagar från den dag då
Kunden ingick avtalet med Leverantören, dock tidigast den dag som
Kunden fick föreskriven information om sin ångerrätt.
12.3 Vid utövande av sin ångerrätt ska Kunden skicka ett skriftligt meddelande
till info@enableenergy.se av vilket det framgår att Kunden vill frånträda
avtalet med Leverantören.
12.4 Mottagna varor ska returneras fullständiga, oskadade och i väsentligt
oförändrat skick. All medföljande dokumentation ska bifogas
returförsändelsen. Returfrakten betalas av Kunden.
12.5 Kunden kan begära att Solcellsinstallationen ska påbörjas att utföras under
ångerfristen och då även samtycka till att det inte finns någon ångerrätt
såvitt avser installation om Solcellsinstallationen har fullgjorts under
ångerfristen. Det framgår av Avtalet om Kunden har begärt och samtyckt
till detta. För det fall Kunden utnyttjar sin ångerrätt medan
Solcellsinstallationen pågår, men ännu inte är slutförd, är Kunden
medveten om att Leverantören äger rätt till en proportionell andel av det
avtalade priset för Solcellsinstallationen avseende den del av installationen
som utförts innan Kunden utövade ångerrätten.

13 PERSONUPPGIFTSHANTERING
13.1 Leverantören är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som
Kunden lämnar i samband med avtalstecknandet och under
avtalsförhållandet.
13.2 Enable Energy lagrar, delar och bearbetar driftinformation och kunddata
tillsammans med dess 3-part i syfte att fullfölja sina åtaganden gentemot
Kunden. Data behandlas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
13.3 Leverantören har tillåtelse av Kunden att använda anonymiserade data i
andra syften än att fullfölja sina åtaganden gentemot Kunden, inkluderat
men inte begränsat till forskning och marknadsföring.
14 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
14.1 Avtalet samt eventuella tillhörande bilagor kan komma att ändras av
Leverantören. Den senast uppdaterade versionen finns på Leverantörens
hemsida solcellsproffsen.se
14.2 Ändringar av och tillägg till Avtalet ska ske skriftligen för att äga
tillämpning.

15 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
15.1 Kunden får inte utan Leverantörens skriftliga medgivande överlåta sina
rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till annan.
15.2 Leverantören har rätt att överlåta hela eller delar av Avtalet till annat bolag
som kan förväntas fullgöra skyldigheterna enligt Avtalet på ett
tillfredsställande sätt.

16 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING
16.1 Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol. Svensk rätt
ska tillämpas på Avtalet.
16.2 Kunden kan även anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden för att
inhämta en rekommendation avseende hur tvisten bör lösas.

 

ALLMÄNNA VILLKOR – KONSUMENT, Enable Energy Sve AB


Upprättade den 1Juni 2023.

1 INLEDNING
1.1 Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller kund (”Kunden”) som i egenskap av konsument köpt solcellsanläggning och installation av solcellsanläggning (”Solcellsinstallationen”) till sin fastighet (”Fastigheten”) eller installation av styrsystem (”EMS”) (”Stödtjänsten”) från Solcellsproffsen, en del av Enable Energy Sve AB, org.nr 556937- 0801 (”Leverantören”). Vid köp av Stödtjänsten kommer EMS att anslutas till Kundens befintliga solcellsanläggning (”Resursen”). Solcellsinstallationen och Stödtjänsten benämns nedan gemensamt ”Tjänsten”.

1.2 Efter att Tjänsten har slutförts åtar sig Leverantören att ansvara för drift och funktion i enlighet med de Allmänna Villkoren.
1.3 De Allmänna Villkoren är tillämpliga från och med ovan angivet datum och ersätter tidigare av Leverantören publicerade allmänna villkor. De Allmänna Villkoren ska, tillsammans med Leverantörens offert (”Offerten”), utgöra avtalet mellan Leverantören och Kunden (”Avtalet”).
1.4 Inget i de Allmänna Villkoren ska inskränka de rättigheter som Kunden kan ha under tvingande konsumenträttslig lagstiftning.


2 AVTALETS INGÅENDE
2.1 Avtalet har ingåtts då Kunden har undertecknat Offerten.
2.2 Kunden har möjlighet att ångra det ingångna avtalet under vissa
förutsättningar som anges i avsnitt 12 nedan.

3 INSTALLATION
3.1 Leverantören och Kunden ska komma överens om tid för utförande av en fast installation av Tjänsten.
3.2 Om utförande av Tjänsten inte kan ske på överenskommen tid på grund av omständigheter som Leverantören ansvarar för, ska Leverantören meddela Kunden om detta och tillsammans med Kunden bestämma ny tidpunkt för utförande av Tjänsten.
3.3 Om Tjänsten inte kan utföras på avtalad tid på grund av omständigheter som Kunden ansvarar för, är Kunden ansvarig för samtliga förseningar och för de kostnader som därigenom uppstår för Leverantören.
3.4 Solcellsinstallationen är slutförd när anläggningen är funktionstestad och godkänd.

4 BETALNINGSVILLKOR
4.1 Har Kunden valt att betala mot faktura skall den betalas inom 10 dagar efter dess att fakturan har ställts ut. Leverantören har rätt att ställa ut fakturan i enlighet med den betalplan som anges i Offerten.
4.2 Om betalning inte sker inom föreskriven tid har Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen. Leverantören har även rätt till ersättning för skriftlig betalningspåminnelse, inkassokostnader och avgift till Kronofogde-myndigheten.
4.3 Om Kunden inte uppfyller nödvändiga krav gällande grönt avdrag har Leverantören rätt att fakturera Kunden motsvarande kostnad.
4.4 Om Skatteverket nekar utbetalning av ROT-avdrag har Leverantören rätt att fakturera Kunden motsvarande kostnad.
4.5 Om Kunden inte betalar inom föreskriven tid trots påminnelse och skälig tilläggstid har Leverantören rätt att häva Avtalet, stänga av eventuell Tjänst samt kräva skadestånd av Kunden.

5 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDEN
5.1 Leverantören ansvarar för att påbörja felavhjälpande åtgärder inom tio (10) arbetsdagar efter att Kundens anmälan har bekräftats av Leverantören genom kontakt med Kunden via email eller telefon. Åtgärdande av fel bekostas av Leverantören vid garantiärende. Om garantin inte gäller ska felavhjälpandet bekostas av Kunden. Fel som beror på felaktigt
handhavande ska bekostas av Kunden (detta inkluderar fel på det lokala nätverket och internetuppkopplingen).

6 KUNDENS ÅTAGANDEN
6.1 Kunden garanterar att Solcellsinstallationen godkänts av samtliga lagfarna ägare till Fastigheten. Kunden är vidare ansvarig för att nödvändiga tillstånd och samtycken föreligger för Solcellsinstallationen på Fastigheten.

6.2 Kunden är skyldig att förse Leverantören med alla nödvändiga uppgifter som krävs för att Leverantören ska kunna utföra för- och färdiganmälan hos nätbolaget. Kunden är vidare ansvarig för riktigheten av de uppgifter som lämnats.
6.3 Kunden ansvarar för att upprätthålla en primär fungerande
internetuppkoppling.
6.4 Kunden ansvarar för eventuella kostnader som uppstår på grund av att Kunden inte fullgjort sina åtaganden och skyldigheter enligt detta avsnitt 6 .
6.5 Om Kunden inte fullgör sina skyldigheter enligt Avtalet har Leverantören rätt att senarelägga utförandet av Tjänsten.
6.6 Om Kunden inte åtgärdar påpekade brister trots påminnelse och skälig tilläggstid har Leverantören rätt att häva Avtalet och kräva skadestånd av Kunden.
7 3-PARTS ÅTAGANDE (GÄLLER ENBART STÖDTJÄNSTEN)
7.1 3-part ansvarar för drift av EMS som maximerar det värde som genereras av Resursen genom energiprisarbitrage, effekttoppskapning, dynamisk effektstyrning, lokala flexibilitetsmarknader och frekvensreglering (aFRR,
FCR-N, FCR-D upp, FCR-D ned, FFR). 3-part väljer genom EMS de
driftlägen av Resursen som 3-part vid var tidpunkt finner mest lämpliga med hänsyn till maximering av Resursen.

8 GARANTIER
8.1 De garantier som gäller för Tjänsten följer av Offerten.
9 ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
9.1 Leverantören ansvarar inte för förändringar i hård/mjukvara/installation
som utförts av Kunden eller 3-part och som förändrar Tjänstens
funktionalitet. Sådana förändringar ingår inte i garantiåtagandet.
9.2 Angivna uppgifter beträffande årlig produktion, besparing samt
återbetalningstid skall betraktas som uppskattningar baserade på givna uppgifter och är ingen garanti på framtida utfall. Variationer från år till år kommer att förekomma.

10 FÖRSENINGAR
10.1 Leverantören är i dröjsmål om utförandet av Tjänsten inte har påbörjats vid den tidpunkt som Leverantören och Kunden kommit överens om och detta inte beror på Kunden eller något förhållande på dennes sida eller detta beror på någon omständighet som Leverantören inte råder över och som inte obetydligt påverkar möjligheten eller kostnaden för att utföra installationen. En sådan omständighet kan exempelvis, men inte uteslutande, handla om:
a) att tillstånd krävs, men ej har erhållits från rättighetshavare
eller myndighet,
b) att särskilda med viss årstid sammanhängande omständigheter föreligger, såsom exempelvis ogynnsamt väder, eller
c) att det föreligger en omständighet som Leverantören inte kunnat förutse.

10.2 Om Leverantören är i dröjsmål har Kunden rätt att hålla inne betalningen enligt Leverantörens betalningsvillkor som framgår av kundens offert. Om det under en längre tid föreligger ett hinder som inte kan övervinnas eller om fullgörelse kräver en orimlig uppoffring från Leverantören med hänsyn till Kundens intresse av fullgörelse av avtalet är Leverantören inte skyldig att fullgöra Avtalet.

11 FORCE MAJEURE
11.1 Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft, fel i eller
försening av leveranser från underleverantörer eller annan omständighet som part inte råder över och som förhindrar Leverantören att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar Leverantören från fullgörelse av dess skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredställande förhållanden. Kunden skall
omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan
föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

12 ÅNGERRÄTT
12.1 För avtal om köp som ingås på distans via Leverantörens hemsida eller i övrigt gäller ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal (”Distansavtalslagen”).
12.2 I enlighet med Distansavtalslagen har Kunden rätt att ångra sitt köp genom
att kontakta Leverantören inom fjorton (14) kalenderdagar från den dag då Kunden ingick avtalet med Leverantören, dock tidigast den dag som
Kunden fick föreskriven information om sin ångerrätt.
12.3 Vid utövande av sin ångerrätt ska Kunden skicka ett skriftligt meddelande till info@enableenergy.se av vilket det framgår att Kunden vill frånträda
avtalet med Leverantören.
12.4 Mottagna varor ska returneras fullständiga, oskadade och i väsentligt oförändrat skick. All medföljande dokumentation ska bifogas returförsändelsen. Returfrakten betalas av Kunden.
12.5 Kunden kan begära att Solcellsinstallationen ska påbörjas att utföras under ångerfristen och då även samtycka till att det inte finns någon ångerrätt såvitt avser installation om Solcellsinstallationen har fullgjorts under ångerfristen. Det framgår av Avtalet om Kunden har begärt och samtyckt till detta. För det fall Kunden utnyttjar sin ångerrätt medan Solcellsinstallationen pågår, men ännu inte är slutförd, är Kunden medveten om att Leverantören äger rätt till en proportionell andel av det avtalade priset för Solcellsinstallationen avseende den del av installationen
som utförts innan Kunden utövade ångerrätten.

13 PERSONUPPGIFTSHANTERING
13.1 Leverantören är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med avtalstecknandet och under avtalsförhållandet.
13.2 Enable Energy lagrar, delar och bearbetar driftinformation och kunddata tillsammans med dess 3-part i syfte att fullfölja sina åtaganden gentemot Kunden. Data behandlas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
13.3 Leverantören har tillåtelse av Kunden att använda anonymiserade data i andra syften än att fullfölja sina åtaganden gentemot Kunden, inkluderat men inte begränsat till forskning och marknadsföring.

14 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
14.1 Avtalet samt eventuella tillhörande bilagor kan komma att ändras av Leverantören. Den senast uppdaterade versionen finns på Leverantörens hemsida solcellsproffsen.se
14.2 Ändringar av och tillägg till Avtalet ska ske skriftligen för att äga tillämpning.

15 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
15.1 Kunden får inte utan Leverantörens skriftliga medgivande överlåta sina
rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till annan.
15.2 Leverantören har rätt att överlåta hela eller delar av Avtalet till annat bolag
som kan förväntas fullgöra skyldigheterna enligt Avtalet på ett
tillfredsställande sätt.

16 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING
16.1 Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol. Svensk rätt ska tillämpas på Avtalet.
16.2 Kunden kan även anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden för att
inhämta en rekommendation avseende hur tvisten bör lösas.